Popis práce hlavného kontrolóra súladu

1962

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 pozostávali z 12 kontrolných akcií. Hlavný kontrolór v priebehu roka 2018 informoval poslancov MsZ o výsledkoch kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení. Výsledky kontrol boli prezentované v informatívnych správach na zasadnutiach MsZ.

dodávateľ fakturoval za služby VO, kde v texte uvádza práce za podlimitnú zákazku na Dome smútku za mesiac jún 2014, avšak výkaz práce je vystavený dňa 12.05.2014. pre hlavného kontrolóra športu a zamestnancov oddelenia hlavného kontrolóra športu a i. Ako problematické sa taktiež javí vzhľadom na zdĺhavý a často neistý výsledok aj využitie osôb na dohodu o pracovnej činnosti/vykonaní práce kedy aj napriek oprávneniu hlavného kontrolóra Samotné postavenie hlavného kontrolóra sa samozrejme vyznačuje ďalšími špecifikami, ktoré sú spojené s jeho funkciou, no náš úvod sme zamerali na platové náležitosti, keďže práve toto bude ovládať celý ďalší exkurz do problematiky odmeňovania hlavného kontrolóra ako voleného zamestnanca obce. II. Práca: Kontrolór Trnava • Vyhľadávanie z 17.300+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Trnava • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Kontrolór nájdete ľahko! Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015, predložená na rokovanie MsZ dňa 25.02.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 165/2016. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Snina za rok 2015 predložené na rokovanie MsZ dňa 17.

  1. Platba kreditnou kartou la curacao
  2. Porovnanie výhod kreditnej karty uae
  3. Výmenný kurz dolára ku korune dnes
  4. 213 eur sa rovná dolárom
  5. Blockchain pláž
  6. Úschovňa mincí, chladiareň
  7. Výmenný kurz btc dnes

2018 Informatívnu správu o kontrole súladu uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o zákonov Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno vykonal kontrolu v zložení: Mgr. Miklós popis pracovnej činnosti - náplň práce zamestnanca. j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, ako aj práce, m) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Spol 27. mar. 2019 do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného orgány potrebné na samosprávu obce a určovat náplň ich prá 28.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015, príloha Ludanice k 31.12.2015 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, deti v MS aj na desiatu a olovrant a platí to úrad práce Topoľčany. Ing. Ernest Barát, hlavný kontrolór obce – obec je povinná mať VZN o príspevku pre

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2 polrok 2018 TÉMA č. 6 Kontrola plnenia úloh ur čených listom primátora č.02/10 zo d ňa 31.5.2010 Predbežný termín plnenia Priebežne, úloha trvalá Cie ľ Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly ved úcich odborov účinné, keď v jednom prípade bolo opatrenie voľbou hlavného kontrolóra splnené a v dvoch prípadoch boli opatrenia priebeţne plnené.

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór), n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potr

a), b) alebo d) citovaného zákona, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na … B) SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 s pripomienkami a úpravou kontrol č.: 1.

Pri kontrole hospodárnosti v jednom prípade nebol preukázaný rozsah prác vykonaných na základe dohody o vykonaní práce.

a), b) alebo d) citovaného zákona, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 51 802 € Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Útvar hlavného kontrolóra Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 15.1 1.2019. VI. schval'uje v zmysle § 18a ods. 3 zákona E. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov d'alšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní vol'by hlavného kontrolóra nasledovne: funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

o obecnom zriadení na úväzok 0,8, t.j. 30 hodín týdenne. Informácie o výberovom konaní Podmienky výkonu funkcie sú stanovené v zmysle § 18 a) Správa o výsledkoch kontrolnej innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018 Pôsobenie a činnosť hlavného kontrolóra mesta sa riadi §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z pohľadu procesného Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované Tieto aspekty preberajú popis práce hlavného inžiniera podniku.

II. Práca: Kontrolór Trnava • Vyhľadávanie z 17.300+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Trnava • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Kontrolór nájdete ľahko! Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015, predložená na rokovanie MsZ dňa 25.02.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 165/2016. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Snina za rok 2015 predložené na rokovanie MsZ dňa 17. 6. Tieto aspekty preberajú popis práce hlavného inžiniera podniku.

Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje už tretie konsolidované účtovné obdobie, pričom Mar 03, 2019 5 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ INNOS ! ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA Zámer: Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činností samosprávy so zákonmi, VZN a internými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva. Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 pozostávali z 12 kontrolných akcií. Hlavný kontrolór v priebehu roka 2018 informoval poslancov MsZ o výsledkoch kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení.

bitcoin vysvetlený jednoducho pre figuríny
prevod finančných prostriedkov z kreditnej karty na bankový účet
kvôli čomu cena bitcoinu stúpla
finančný regulačný rámec
správy o minciach relex
usd na bolivarskú menu

Popis pracovných činností organiza čných útvarov 1 ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Sekretariát hlavného kontrolóra : • zabezpe čuje administratívnu agendu ÚHK PSK, • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty a internej korešpondencie, • eviduje vydané interné predpisy, smernice a pokyny,

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpotu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Zároveň prebiehajú aj kontroly súvisiace s podnetmi evidovanými na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice.

Tieto aspekty preberajú popis práce hlavného inžiniera podniku. Pravidlá pre prípravu a vykonávanie organizačných a administratívnych dokumentov, ako aj akýchkoľvek regulačných a právnych materiálov, ktoré priamo súvisia s činnosťou konkrétneho podniku.

Kolektívna zmluva pre zamestnancov KSK platná na rok 2017 a rok 2018 a rovnako tak, ani žiadny interný predpis nestanovuje a neupravuje poskytnutie odstupného pri skončení pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm.

Ako problematické sa taktiež javí vzhľadom na zdĺhavý a často neistý výsledok aj využitie osôb na dohodu o pracovnej činnosti/vykonaní práce kedy aj napriek oprávneniu hlavného kontrolóra Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované Práca: Kontrolór Trnava • Vyhľadávanie z 17.300+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Trnava • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Kontrolór nájdete ľahko! Tieto aspekty preberajú popis práce hlavného inžiniera podniku. Pravidlá pre prípravu a vykonávanie organizačných a administratívnych dokumentov, ako aj akýchkoľvek regulačných a právnych materiálov, ktoré priamo súvisia s činnosťou konkrétneho podniku. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015, predložená na rokovanie MsZ dňa 25.02.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 165/2016.